کگلتو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Cogoleto

Italy

درباره شهرکگلتو

شهرکگلتو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کگلتو