سل لیگار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Celle Ligure

Italy

درباره شهرسل لیگار

شهرسل لیگار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سل لیگار