باسانا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Bussana

Italy

درباره شهرباسانا

شهرباسانا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باسانا