برگمارو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Borgomaro

Italy

درباره شهربرگمارو

شهربرگمارو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان برگمارو