بردیغرا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Bordighera

Italy

درباره شهربردیغرا

شهربردیغرا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بردیغرا