باردینتو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Bardineto

Italy

درباره شهرباردینتو

شهرباردینتو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باردینتو