لینانو ریویرا

فریالی-ونزیا گیالیا رگین
ایتالیا

Lignano Riviera

Italy

درباره شهرلینانو ریویرا

شهرلینانو ریویرا در استان فریالی-ونزیا گیالیا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لینانو ریویرا