ولمیرستدت

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Wolmirstedt

Germany

درباره شهرولمیرستدت

شهرولمیرستدت در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ولمیرستدت