باربی

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Barby

Germany

درباره شهرباربی

شهرباربی در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باربی