لی پالت

پایس دی لا لویر رگین
فرانسه

Le Pallet

France

درباره شهرلی پالت

شهرلی پالت در استان پایس دی لا لویر رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لی پالت