لا پالم

لانگدک-روسیلن رگین
فرانسه

La Palme

France

درباره شهرلا پالم

شهرلا پالم در استان لانگدک-روسیلن رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لا پالم