اوبرگارگل

ایالت تیرل
اتریش

Obergurgl

Austria

درباره شهراوبرگارگل

شهراوبرگارگل در استان ایالت تیرل واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوبرگارگل