گراندلسی

ایالت ستیریا
اتریش

Grundlsee

Austria

درباره شهرگراندلسی

شهرگراندلسی در استان ایالت ستیریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گراندلسی