دوتسچ واگرام

ایالت لاور آستریا
اتریش

Deutsch Wagram

Austria

درباره شهردوتسچ واگرام

شهردوتسچ واگرام در استان ایالت لاور آستریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دوتسچ واگرام