ترفن آم اوسیاچر سی

ایالت کارینتیا
اتریش

Treffen Am Ossiacher See

Austria

درباره شهرترفن آم اوسیاچر سی

شهرترفن آم اوسیاچر سی در استان ایالت کارینتیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترفن آم اوسیاچر سی