سان جوز

سان جوز پروینس
کاستاریکا

San Jose

Costa Rica

درباره شهرسان جوز

شهرسان جوز در استان سان جوز پروینس واقع شده است