تارریالبا

کارتاگو پروینس
کاستاریکا

Turrialba

Costa Rica

درباره شهرتارریالبا

شهرتارریالبا در استان کارتاگو پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تارریالبا