مانیلا

مترو مانیلا پروینس
فیلیپین

Manila

Philippines

درباره شهرمانیلا

شهرمانیلا در استان مترو مانیلا پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مانیلا