کیتو

کیتو پرفکچر
ژاپن

Kyoto

Japan

درباره شهرکیتو

شهرکیتو در استان کیتو پرفکچر واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کیتو