کنداری

جنوبی ایست سالاوزی پروینس
اندونزی

Kendari

Indonesia

درباره شهرکنداری

شهرکنداری در استان جنوبی ایست سالاوزی پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کنداری