جیلین سیتی

جیلین پروینس
چین

Jilin City

China

درباره شهرجیلین سیتی

شهرجیلین سیتی در استان جیلین پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان جیلین سیتی