شاویانگ

هانان پروینس
چین

Shaoyang

China

درباره شهرشاویانگ

شهرشاویانگ در استان هانان پروینس واقع شده است