مارراکچ

مارراکچ-تنسیفت-ال هاواز رگین
مراكش

Marrakech

Morocco

درباره شهرمارراکچ

شهرمارراکچ در استان مارراکچ-تنسیفت-ال هاواز رگین واقع شده است