اوران پروینس

الجریا
آفریقا

Oran Province

Algeria

درباره استاناوران پروینس

استان اوران پروینس در کشور الجریا واقع شده است

شهرهای استان اوران پروینس