تعداد گردشگران خارجي در فرانسه رکورد جديدي به ثبت رساند

رکورد تعداد گردشگران خارجي در فرانسه در سال دوهزار و يازده به هشتاد و يک و نيم ميليون نفر رسيد که اين رقم پنج ميليون نفر از سال دوهزار و ده بيشتر است و رکورد جديدي به ثبت رسانده است. هشتاد و سه درصد از گردشگران خارجي در فرانسه را اتباع اروپايي تشکيل مي دهند و پس از آن چهار درصد از گردشگران خارجي را آمريکايي ها و سه و نيم درصد را گردشگران آسيايي تشکيل مي دهند. شمار گردشگران از کشورهاي نوظهور اقتصادي نيز به طور محسوسي افزايش يافته است. اين درحالي است که از لحاظ هزينه هاي گردشگران خارجي، فرانسه در جايگاه سوم قرار دارد. گردشگران خارجي نخست در آمريکا و سپس در اسپانيا بيشتر پول خرج مي کنند. سال گذشته گردشگران خارجي بيش از سي و سه ميليارد يورو در فرانسه پول خرج کردند

  • منبع