ناسا

ایکا دپارتمنت
پرو

Nasca

Peru

درباره شهرناسا

شهرناسا در استان ایکا دپارتمنت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ناسا