پرتو میزاهالی

ناپو پروینس
اکوادور

Puerto Misahualli

Ecuador

درباره شهرپرتو میزاهالی

شهرپرتو میزاهالی در استان ناپو پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتو میزاهالی