ساو پآلو

ایالت ساو پآلو فدرال
برزیل

Sao Paulo

Brazil

درباره شهرساو پآلو

شهرساو پآلو در استان ایالت ساو پآلو فدرال واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساو پآلو