ایالت پرنامباکو فدرال

برزیل
آمریکای جنوبی

Pernambuco Federal State

Brazil

درباره استانایالت پرنامباکو فدرال

استان ایالت پرنامباکو فدرال در کشور برزیل واقع شده است

سایر استان های برزیل