تنگاتاپا ایسلند گروپ پروینس

تونگا
اقیانوس آرام و استرالیا

Tongatapu Island Group Province

Tonga

درباره استانتنگاتاپا ایسلند گروپ پروینس

استان تنگاتاپا ایسلند گروپ پروینس در کشور تونگا واقع شده است

شهرهای استان تنگاتاپا ایسلند گروپ پروینس