ایالت کرر

پالائو
اقیانوس آرام و استرالیا

Koror State

Palau

درباره استانایالت کرر

استان ایالت کرر در کشور پالائو واقع شده است

شهرهای استان ایالت کرر

سایر استان های پالائو