تاها

لیوارد ایسلند
پلی‌نزی فرانسوی

Tahaa

French Polynesia

درباره شهرتاها

شهرتاها در استان لیوارد ایسلند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تاها