گاتسویل (تکس)

ايالت تگزاس
ایالات متحده آمریکا

Gatesville (TX)

united states of america

درباره شهرگاتسویل (تکس)

شهرگاتسویل (تکس) در استان ايالت تگزاس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گاتسویل (تکس)