آنگلتن (تکس)

ايالت تگزاس
ایالات متحده آمریکا

Angleton (TX)

united states of america

درباره شهرآنگلتن (تکس)

شهرآنگلتن (تکس) در استان ايالت تگزاس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آنگلتن (تکس)