شمالی چارلستن (س)

ایالت جنوبی کارلینا
ایالات متحده آمریکا

North Charleston (SC)

united states of america

درباره شهرشمالی چارلستن (س)

شهرشمالی چارلستن (س) در استان ایالت جنوبی کارلینا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالی چارلستن (س)