غربی ریدینگ (پا)

ایالت پنسیلوانیا
ایالات متحده آمریکا

West Reading (PA)

united states of america

درباره شهرغربی ریدینگ (پا)

شهرغربی ریدینگ (پا) در استان ایالت پنسیلوانیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان غربی ریدینگ (پا)