وینستن سالم (نک)

ایالت شمالی کارلینا
ایالات متحده آمریکا

Winston Salem (NC)

united states of america

درباره شهروینستن سالم (نک)

شهروینستن سالم (نک) در استان ایالت شمالی کارلینا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وینستن سالم (نک)