ماگگی والی (نک)

ایالت شمالی کارلینا
ایالات متحده آمریکا

Maggie Valley (NC)

united states of america

درباره شهرماگگی والی (نک)

شهرماگگی والی (نک) در استان ایالت شمالی کارلینا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ماگگی والی (نک)