کاندلر (نک)

ایالت شمالی کارلینا
ایالات متحده آمریکا

Candler (NC)

united states of america

درباره شهرکاندلر (نک)

شهرکاندلر (نک) در استان ایالت شمالی کارلینا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاندلر (نک)