بارر (ما)

ایالت ماساچوزتس
ایالات متحده آمریکا

Barre (MA)

united states of america

درباره شهربارر (ما)

شهربارر (ما) در استان ایالت ماساچوزتس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارر (ما)