سان کلمنت (کا)

ایالت کالیفرنیا
ایالات متحده آمریکا

San Clemente (CA)

united states of america

درباره شهرسان کلمنت (کا)

شهرسان کلمنت (کا) در استان ایالت کالیفرنیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سان کلمنت (کا)