رزویل (کا)

ایالت کالیفرنیا
ایالات متحده آمریکا

Roseville (CA)

united states of america

درباره شهررزویل (کا)

شهررزویل (کا) در استان ایالت کالیفرنیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان رزویل (کا)