لمپک (کا)

ایالت کالیفرنیا
ایالات متحده آمریکا

Lompoc (CA)

united states of america

درباره شهرلمپک (کا)

شهرلمپک (کا) در استان ایالت کالیفرنیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لمپک (کا)