باکرسفیلد (کا)

ایالت کالیفرنیا
ایالات متحده آمریکا

Bakersfield (CA)

united states of america

درباره شهرباکرسفیلد (کا)

شهرباکرسفیلد (کا) در استان ایالت کالیفرنیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باکرسفیلد (کا)