کینگستن (ن)

اونتاریو پروینس
کانادا

Kingston (ON)

Canada

درباره شهرکینگستن (ن)

شهرکینگستن (ن) در استان اونتاریو پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگستن (ن)