ناجران امیرات

عربستان صعودی
خاور میانه

Najran Emirate

Saudi Arabia

درباره استانناجران امیرات

استان ناجران امیرات در کشور عربستان صعودی واقع شده است