الکالامان

لیبان-نرد گورنرات
لبنان

Al Qalamun

Lebanon

درباره شهرالکالامان

شهرالکالامان در استان لیبان-نرد گورنرات واقع شده است