ولد نیوتن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Wold Newton

United Kingdom

درباره شهرولد نیوتن

شهرولد نیوتن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ولد نیوتن