والکینتگن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Walkintgon

United Kingdom

درباره شهروالکینتگن

شهروالکینتگن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان والکینتگن