تیرسک

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Thirsk

United Kingdom

درباره شهرتیرسک

شهرتیرسک در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تیرسک